ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Navoday Vidyalay for Class-6 Admit Card Out,Navoday Vidyalay Admit Card Start 2019

Navoday Vidyalay for Class-6 Admit Card Out,Navoday Vidyalay Admit Card Start 2019


Understudies IN THE U.S. are deteriorating at perusing, and twelve instruction and social liberties associations sounded the alert over what they state is a national emergency.


The National Assessment of Education Progress, likewise known at NAEP or the Nation's Report Card, tests in excess of 600,000 fourth-and eighth-graders out in the open and Catholic schools in math and perusing like clockwork and is viewed as the most precise indicator for how understudies the nation over are improving – or, for this situation, relapsing.

Download Admit Card : Click Here

Back To Top