ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

UNIT TEST STD 3 TO 8 PAPER AND SOLUTIONS DATE 30-11-2019

UNIT TEST STD 3 TO 8 PAPER AND SOLUTIONS DATE 30-11-2019


Ekam Kasoti Solution / Ekam Kasoti Solution Paper solution : Ekam Kasoti Unit Test Paper Standard 3 to 8 for all Subject

Ekam Kasoti Solution Paper solution : Ekam Kasoti Unit Test Paper Standard 3 to 8 for all Subject

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger’s powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.


You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

 If your device is not rooted, the app will perform a “limited” scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

 If your device is rooted, the app will search all of your device’s memory for any trace of photos, as well as videos!

STD :::: 3 SUBJECT ::: GUJARATI
STD :::: 4 SUBJECT ;;;; MATHS
STD :::: 5 SUBJECT ::: ENGLISH
STD :::: 6 SUBJECT ::: ENGLISH
STD :::: 7 SUBJECT ;;;; MATHS
STD :::: 8 SUBJECT ::: GUJARATI
IMPORTANT LINK FOR DOWNLOAD PAPER SOLUITON

Important link
Back To Top