ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT HIGHER SECONDARY & SECONDARY RECRUITMENT 2019 || RESOLUTION OF EDUCATION DEPARTMENT || DATE : 15/11/2019


TAT HIGHER SECONDARY & SECONDARY RECRUITMENT 2019 || RESOLUTION OF EDUCATION DEPARTMENT || DATE : 15/11/2019

RESOLUTION OF EDUCATION DEPARTMENT 

Education Department Of Gujarat Government has declared the Resolution regarding recruitment process of Higher Secondary Teacher In Government School.

It is the last stage of publishing Notification of TAT Recruitment 2019.

View Also : 


TAT SECONDARY ANALYSIS Click Here


Candidates Of Tat Recruitment are eagerly waiting for the recruitment of Secondary & Higher Secondary School for a long time.

Government Of Gujarat made the following rules for the recruitment of  government higher secondary teacher.

Constitution Of  Selection Committee

(1) There shall be constituted a Selection Committee known as "The Gujarat State Higher Secondary School Education Staff Recruitment Selection Committee."

(2) The Selection Committce shall consist of the following members, namely:

Commissioner, (Schools) Gandhinagar, Chairman, ex-offi.Gujarat.

Vice-Chairman, the Gujarat Secondary.Member, ex-officio.
and Higher Secondary Education Board,
Gandhinagar.

(i) Deputy Secretary / Joint Sccretary
Additional Education) Gandhinagar.

(iv) Two eminent educationists nominatcd
Member by the Government. Joint Director of Schools (Secondary),Gandhinagar.

Points Of Resolution

Selection of teachers
Duties and function of selection committee
Eligibility Criteria
Age limit
Preparation Of Selection List
Appointment Of Candidates
Medical Examination

Important Link

Higher Secondary Resolution : Click Here
Secondary Resolution : Click Here
Tag : TAT 1 & 2
Back To Top