ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Primary School 31-08-2019 Ni sthitiye SHIXAK Mahekam Manjur Karava Babat No Paripatra


Primary School 31-08-2019 Ni sthitiye SHIXAK Mahekam Manjur Karava Babat No Paripatra


Teacher Eligibility Test known as TET is an Indian entrance exam for teachers. The test is mandatory for getting teaching jobs in government schools from Class 1 to Class 8. Paper 1 is meant for teachers opting for Class 1 to Class 5 and Paper 2 for Class 6 to Class 8. It is conducted by both Central government and State governments in India. Most states conduct their own TET. The test is conducted in order fulfill and achieve the goals of the rte act.

TET was introduced by the government of india in order to improve standards in teaching. It was held for the first time in 2011. For teachers already working, they are supposed to clear the exam in two years time.

The exam is based on National Curriculum Framework. The people who have the professional qualifications of Teacher Training such as D.El.Ed, B.Ed, B.El.Ed are eligible to take part in the test. It's a mandatory qualification for one who wanted to be a teacher from Class I to class VIII. A candidate has to score over 60 per cent to clear the eligibility test. The exam is divided into Paper 1 and Paper 2.

The National Council for Teacher Education (NCTE) maintains the database and guides the government bodies about conducting the test.

Official Letter :  Click here 
Back To Top