ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Bin Sachivalay Clerk Question Paper & Final Answer Key (21-12-2014)


Want to pass GSSSB Bin Sachivalay Clerk Exam? You must know proper exam pattern. Here most important old paper of bin sachivalay clerk paper pdf with solution that is useful for upcoming Binsachivalay clerk 2019 – 20. so you can prepare your self for Binsachivalay clerk exam.

These all GSSSB paper available in pdf format with answer key ! further more detail read this article.These all GSSSB paper available in pdf format with answer key ! further more detail read this article.

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Class III Question Paper is now available on our website

SELECTION PROCESS:
For Bin-Sachivalay Vacancy, the selection process is mentioned in the GSSSB Clerk Recruitment Notification.

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Eligibility Criteria

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:
  • HSC or equivalent qualification from a recognised board
  • Knowledge of Gujarati or Hindi or both.
  • Basic knowledge of the computer system.
AGE LIMIT for Bin Sachivalay:
  • Minimum Age: 18 years
  • Maximum Age: 33 Years

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Question Paper (16-10-2016)

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Final Answer Key declared (16-10-2016)

Final Answer Key ||Question Paper
Back To Top