ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GSSSB BIN SACHIVALAY CLERK & OFFICE ASSISTANT Provisional Answer Key Declared EXAM DATE : 17/11/2019

GSSSB BIN SACHIVALAY CLERK & OFFICE ASSISTANT QUESTION PAPER & ANSWER KEY EXAM DATE : 17/11/2019

GSSSB has taken the Exam of Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Posts today 

Posts Name : Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant

Exam Date : 17/11/2019

Time : 12:00pm to 2:00 pm

The question paper was according to the syllabus.Some candidates said that it was very easy , others said that it's too difficult.

But now they have to wait for the provisional answer key to be declared within a few days.

Still GSSSB has not declared the official answer key but here for the candidates of this exam we are trying to give you the unofficial answer key of various Academy.

Important Links : 

Tag : Answer key
Back To Top