ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

CCC Examination For Government Employee Registration Start

CCC Examination For Government Employee Registration Start


CCC stands for Course on Computer Concepts. National Institute of Electronics & Information Technology, which operates within the Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India, has introduced the CCC course for the common people.

CCC stands for Course on Computer Concepts. National Institute of Electronics & Information Technology, which operates within the Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India, has introduced the CCC course for the common people.

How long does it take to receive the certification after passing the exam? Hello Shauna, It typically takes 2 business days to receive your certificate after passing your assessment, however, it may take up to 5 business days depending on when your assessment was completed.

There will be 100 questions and time given will be 90 minutes so the candidates have 90 minutes to solve multiple choice questions. the ccc paper contain 50 objective type questions and 50 true/false question. here i suggest. Duration: The duration of the paper CCC Online exam will be of 90 minutes.


Important LinkFor Registration : Click Here

Tag : CCC
Back To Top