ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY ROSTER REGISTER RELATED LETTER


TAT GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY ROSTER REGISTER RELATED LETTER


Government of gujarat is doing their work for recruiting teachers in secondary and higher secondary school.

First of all they finished the work of granted roster register.

Now they are going to take the work of government roster register.


Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and directed research. 
Education frequently takes place under the guidance of educators, however learners may also educate themselves.

View Also : 

 Education can take place in formal or informal settings and any experience that has a formative effect on the way one thinks, feels, or acts may be considered educational. The methodology of teaching is called pedagogy.
The main strength of Sweet Selfie is its feature list, which is pretty impressive. Considering that it’s free, you get a lot of tools to make those selfies shine.
 The key feature is a smart auto-beautify which applies a preset filter set, smooths and sharpens and can make an average picture into a professional-looking pic.
 On top of that you have the typical vintage filters and you can add emoji and stickers to your picture for a bit of fun. Lastly, being able to share with one tap or enter special contests really adds social spice to this app.
TAT GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY ROSTER REGISTER RELATED LETTER
Important Link

Read Letter Of Roster Register For Government Secondary & Higher Secondary School :
Click Here

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top