ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

DIWALI VACATION HOMEWORK FOR STUDENTS. "MARA BHARAT NI KALPANA" VISHE APVA ANGE LATEST CIRCULAR

DIWALI VACATION HOMEWORK FOR STUDENTS. "MARA BHARAT NI KALPANA" VISHE APVA ANGE LATEST CIRCULAR

Most Teachers agree that homework assignments are an absolute must in Diwali Vacation

But Students, on the other hand, may disagree. Adult learners will argue that they have busy schedules and a life outside the classroom, which translates into “no time for homework”. Young learners and teens may come to terms with the fact that they have to do homework, but do we want them to do it because they are compelled to do it... or do we want them to do it because they are excited to do it? Which would you prefer?
The only way to get young students excited about doing homework, and get adults to set aside some time for it, is through highly creative and thoroughly engaging homework assignments
Homework Assignments That Work
  1. A Word Book
    A Word Book or Vocabulary Journal is a classic among teachers of very young learners who are not adept at using dictionaries; here they have a chance to make their own. 
  2. Help them design their very own Word Book from scratch, out of construction paper, cardboard, or any materials you have on hand. At the end of a reading task or activity, make a list of the words they have learned for the day. Their homework assignment is to enter each of the new words in their Word Book. 
  3. The littlest ones simply copy the word and draw a picture of it; older students can use the word in a sentence that illustrates its meaning. 
  4. There is no need to copy “dictionary” definitions. They may also cut out pictures from magazines or newspapers and get as creative as they like. But one thing is certain… these will be words they won’t easily forget!


    Download Circular : Click Here
Back To Top