ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

STATE TAX INSPECTOR (STI) PERSONAL MARK DECLARED 2019

STATE TAX INSPECTOR (STI) PERSONAL MARK DECLARED 2019
State Tax Inspector Result and Cut Off
Marks 2019 |


Name of Organization :- Gujarat Public Service Commission (GPSC)

Name of Post :- State Tax Inspector


READ ALSO:-Date of Result :- 30-08-2019

Gujarat Public Service Commission Provisional Result 2019 :-

Advertisement No.:-80/2018‐19

Cut off Marks :-
General Male :- 62.97( Cut off Mark) ,56.67(PH/Ex-serviceman)
Total Selected Candidate :-713

General Female :- 51.89, 46.70 (PH/Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-353

EWS Male :- 62.97 56.67
Total Selected Candidates:-1183

EWS Female :- 62.67
56.40(PH/Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-79


SEBC Male:-62.97(Cut Off Marks),
56.67 (PH/Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-1897

SEBC Female :- 59.14, 53.23 (PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-222

SC Male:- 62.97, 56.67(PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-341

SC Female:- 58.42, 52.58(PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :-57

ST Male :- 52.62, 47.36 (PH-Ex-serviceman)
Total Selected Candidates :- 260
ST Female :- 44.42, 39.98 (PH-Ex-serviceman)

Total Selected Candidates:-120
TOTAL:- 5225

List of Eligible Candidates for appearing in the MainWritten Examination given Below


Tag : Results
Back To Top