ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

PUNAH KASOTI ANGE MARGDARSHAN VIDEO

PUNAH KASOTI ANGE MARGDARSHAN VIDEO


UPCHARATMAK KARY BABATE SACHOT MARGDARSHAN VIDEO

A test or examination (coolly, test or evaluation) is an evaluation proposed to measure a test-taker's data, capacity, twisted, physical wellbeing, or portrayal in various topics (e.g., beliefs).

A test may be overseen verbally, on paper, on a PC, or in a predestined zone that requires a test taker to display or play out a ton of aptitudes.

Tests change in style, careful quality and essentials. For example, in a shut book test, a test taker is regularly required to rely on memory to respond to unequivocal things while in an open book test, a test taker may use at any rate one advantageous contraptions, for instance, a reference book or smaller than usual PC while responding. 
>
A test may be coordinated formally or coolly. An instance of an easygoing test would be a scrutinizing test guided by a parent to a youth. A formal test might be a last examination directed by an instructor in a homeroom or an I.Q. test constrained by an advisor in an inside. Formal testing as often as possible outcomes in an assessment or a test score.

A test score may be made an interpretation of concerning a standard or measure, or now and again both. The standard may be set up uninhibitedly, or by quantifiable examination of a colossal number of individuals. A test is expected to test a people data or capacity to offer time to control that subject.

An administration authorized test is any test that is coordinated and scored in a consistent manner to ensure legitimate defensibility.Standardized tests are every now and again used in guidance, capable affirmation, mind science (e.g., MMPI), the military, and various fields.

An examination school (or evaluation school in American English and routinely in Canadian English) is the spot young people get key or fundamental planning from the season of around five to eleven, coming after preschool, child kid tyke school and before right hand school. (In unequivocal countries there is a transitional time of focus school among key and discretionary bearing.) 


In different bits of the world, key preparing is the major time of required bearing, and is reliably open without charge, yet may be offered in a cost paying self-administering school. The term examination school is now and again used in the US, paying little regard to the way by which that this term may propose both central bearing and discretionary education.The term evaluation school is gotten from the French école primaire, which was first used in 1802.

Evaluation school is the favored term in the United Kingdom, Ireland and specific Commonwealth nations, and in different appearances of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).
Source : Wikipedia

PUNAH KASOTI ANGE MARGDARSHAN 
UPCHARATMAK KARY BABATE SACHOT MARGDARSHAN VIDEO

To See Video : Click here
Tag : Punah Kasoti
Back To Top