ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

LIC APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICER (ADO) MAIN EXAMINATION WILL BE CONDUCTED ON 22-09-2019 NOTIFICATION

LIC APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICER  (ADO) MAIN EXAMINATION
Will BECONDUCTED ON 22-09-2019 NOTIFICATION

LIC (ADO) MAIN EXAM DATE OUT 2019:-

Enlightenment in India is offered by both open just as the private segment. Government funded instruction is overseen and all financing originates from two dimensions: focal and state. 

India has gained ground as far as raising the essential instruction turnout rate and expanding education to around 75% of the populace. India's improved instruction framework is regularly refered to as one of the principle supporters of the financial ascent of India. 

A significant part of the advancement, particularly in advanced education and logical research, has been credited to different open organizations.

 In any case, when you request that how get to online instructive destinations than underneath are the best and top 10 Educational News, courses and learning sites in India. 

These locales are extreme source on the off chance that you are hunting down most visiting or prominent instructive destinations in India. 

LIC (ADO) MAIN EXAM DATE OUT 2019:-
You will learn and can rehearse Aptitude questions and replies with clarification for meeting, focused examination and passage test. Alexa Rank in India - 371 

LIC (ADO) MAIN EXAM DATE OUT 2019:-
It's an instructive entryway for aftereffects of different sheets, colleges, focused examination, likewise has a lifelong area for understudies. Alexa Rank in India - 413 

LIC (ADO) MAIN EXAM DATE OUT 2019:-
Meritnation gives NCERT arrangements, CBSE online examination material, ICSE online investigation material, CBSE amendment notes, CBSE model test papers, CBSE surmise papers and substantial..
LIC (ADO) MAIN EXAM DATE OUT 2019:-

NOTIFICATION:- CLICK HERE TO VIEW 
Tag : Recruitment
Back To Top