ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat Rajya Prathmik shikshak Sangh ni sankalan Samiti ni Bethak babat: All News

Gujarat Rajy Prathmik shikshak sangh ni sankan samiti ni bethak babat all news.

Kaizala Application

BLO Application

4200 Grade Pay
7th Pay padtar manganio
Kelvani nirixak Badhti
Buying a home is dream for many people. Owing to the rising price of properties, it has almost become impossible for an average earning person to buy a home on a lump sum payment. Therefore the concept of home loan has come in trend. There are plethora of housing finance companies and equal number of banks that offer home loans these days. The task of selecting one company and one offer for home loan amidst the thousands available options have become a very complex task owing to the burgeoning housing finance market in the country. Apart from this, there are intricate business jargons and technicalities that make this task more difficult. Explore here the basics of home loan technicalities, so that when you apply for the home loan next time, you can understand the basics and help yourself remain away from the duping elements in the market.

Home loans are usually accompanied by the following additional costs: a) Processing fee: It's a fee payable to the lender on applying for a loan. It is either a fixed amount not linked to the loan or may also be a percentage of the loan amount. b) Prepayment Penalties: When a loan is paid back before the end of the agreed duration a penalty is charged by some banks/companies, which is usually between 1% and 2% of the amount being pre paid. c) Commitment Fees: Some institutions levy a commitment fee in case the loan is not availed of within a stipulated period of time after it is processed and sanctioned. d) Miscellaneous costs: It is quite possible that some lenders may levy a documentation or consultant charges.
Kaizala App and BLO App Babat Pramukh Shree no Video :
Click Here
◾2800 Grade Pay Babat Video :
Click here
Read Official  Press Note
0 Komentar untuk "Gujarat Rajya Prathmik shikshak Sangh ni sankalan Samiti ni Bethak babat: All News"

Back To Top