ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GSCSCL ASSISTANT DEPOT MANAGER EXAM QUESTION PAPER AND SOLUTION 2019

GSCSCL ASSISTANT DEPOT MANAGER EXAM QUESTION PAPER AND SOLUTION 2019


GSCSCL ASSISTANT DEPOT MANAGER EXAM QUESTION PAPER AND SOLUTION 2019

Name of Organization :- GSCSCL

Name of Post :- Depot Manager

Date of Exam :- 22-09-2019


India Bix - indiabix.com - You will learn and can rehearse Aptitude questions and replies with clarification for meeting, focused examination and passage test. Alexa Rank in India - 371 

India Results - indiaresults.com - It's an instructive entryway for aftereffects of different sheets, colleges, focused examination, likewise has a lifelong area for understudies. Alexa Rank in India - 413 

Legitimacy Nation - meritnation.com - Meritnation gives NCERT arrangements, CBSE online examination material, ICSE online investigation material, CBSE amendment notes, CBSE model test papers, CBSE surmise papers and substantially more. Alexa Rank in India - 609 

India Study Channel - indiastudychannel.com - offers complete data about the schools, universities and colleges in India alongside an open door for understudies to acquire income through different areas of this site by contributing substance. Alexa Rank in India - 626 

Shiksha - shiksha.com - takes into account the instructive necessities and inquiries of understudies. They can discover data on instructive foundations, projects, grants and affirmation notices. The entryway is the piece of Info Edge India Ltd. Alexa Rank in India - 677 

Pagal Guy - pagalguy.com - is India's greatest MBA assets site offering an all around frequented discussion for candidates from everywhere throughout the world. Alexa Rank in India - 785 Enrollment Result - recruitmentresult.com - Provides most recent Government Department Results and Job Notifications, and help you to Apply for different Recruitment in Bank, Railway, and significantly more. Alexa Rank in India - 2,055 

Training Observer - educationobserver.com - An Educational Portal Serving the understudy network by giving opportune instructive news from Universities and schools, grant news, a dialog on different subjects and that's only the tip of the iceberg. Alexa Rank in India - 2,380 

Profession Launcher - careerlauncher.com - gives training classes to selection tests like CAT, XAT, CMAT, JEE Advanced, JEE Main, UPSC Civil Services, CSAT, Bank PO and that's just the beginning. Alexa Rank in India - 3,789 

Vast Courses - infinitecourses.com - training entrances in India for understudies, instructors and guardians to scan for Study in India, advanced education in India, Courses in India, Courses after tenth, 10+2. Alexa Rank in India - 6,227

CLICK HERE:-QUESTION PAPER 
SOLUTION :-Click Here
Back To Top