ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Government Of Gujarat's Decision For Online Attendance Of Primary School Teacher.

Government Of Gujarat's Decision  For Online Attendance Of Primary  School Teacher.

ONLINE HAJARI GUJARAT PRIMARY SCHOOL TEACHER

Attendance processing is effective only when it's real-time. Employees & managers need to fix issues ASAP and not at the end of the month.
greytHR attendance management system handles all aspects with simplicity and efficiency. You experience bliss when attendance, leave (vacation) and payroll are seamlessly integrated.

Online teacher Hajari

Our attendance management software captures attendance data, not daily or weekly but in real time, from varied sources.

Online teacher Hajari


A necessity for any company is to ensure they have an accurate attendance management system. This is crucial to cut down on human error and costs. greytHR’s  does all this and more. So if you’re looking for that perfect solution for all your HR needs.


Online Attendance Management System. ... So an online Attendance Management System is an innovative way to monitor and track the attendance of students/employee. Also this provides a transparency in thesystem so that each student can view theirattendance from anywhere , anytime.

Back To Top