ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Application filed to the Higher Education Office, Gandhinagar against the unjust decision to abolish all backlogs of reserved category on the pretext of preparing a new roster register.

Application filed to the Higher Education Office, Gandhinagar against the unjust decision to abolish all backlogs of reserved category
on the pretext of preparing a new roster register.
Or one year, whichever of the two is the earliest, allows for the entire recruitment process.  (2) The existing recruitment rules and the provisions of the existing examination rules of the Forest Guard, Class-I, must be strictly adhered to.  The selection of the candidate has to be conducted in a fair, transparent and neutral manner.  This direct recruitment will have to be advertised in widely publicized newspapers and applications must be obtained online through GJAD software. 

(2) The recruitment process has to be conducted through OMR method and oral interview cannot be conducted for this recruitment process.  If any question arises on the interpretation of any issues during this recruitment process, then the Chief Principal Secretary, Forest and Environment Department will have to make a decision and their decision will be final.

Assistant Recruitment News

Click Here To View The Avedanpatra
Back To Top