ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Starting tomorrow, new and revised stamps will be required to use the stamp as per the provisions of the Act.

Starting tomorrow, new and revised stamps will be required to use the stamp as per the provisions of the Act.

Affidavit ....... 1 / Stamp Paper
 Divorce ...... ૩૦૦ / -.  
 Notary text ....... tickit of 5 / -
 Power of Attorney ... 1 / - Stamp Paper
 Haq Kami's text .... 1 / -:
 Guaranteed deed ..... 5 / -.

 Increase in new stamp rates.
 Effective from 05/08/2019.

 For simplicity's sake and information send it to other friends.

Sup.  Office of Stamps, Step and Registration Building, 1st Floor, B-1, Sector-1, Gandhinagar, Fee.  No.  3 - 5 to 5/9.  Step / Rule us 2] 1.
 From, (1) the Deputy Collector, Step Duty Evaluation System,.  General Chat Chat Lounge  General Chat Chat Lounge  ….  … (All),

(R) Registration Inspector,.  General Chat Chat Lounge  General Chat Chat Lounge  (All
: - Schedule of Gujarat Stamp Act 2 - Fixed rate of stamp duty fixed amount of 2
Regarding implementation from 3/5/2.  R

 - Revenue Department Notification No.  GHM - 1 - 5 - M - STP 5 - 9 - H  3 hrs  9/3/1 To state the above, the revised rates of fixed amount of stamp duty in Schedule-II of Gujarat Stamp Act-1 in the State.

Implemented since 1/2/3.  As per these revised rates, the public is requested to report to the revenue offices, financial lending institutions in the area of ​​your jurisdiction, the offices / institutions where such documents are used to file the stamp duty. 

In addition, it is requested to publish the revised rates in the daily newspapers in your district.  Along with this the revised rate detail sheet is included, enclosure: -

As above (Dinesh Patel IAS) Supt.  Inspector of Stamps and Registration Head, Gujarat State, Gandhinagar

Download officials letter : Click here

Tag : Other
0 Komentar untuk "Starting tomorrow, new and revised stamps will be required to use the stamp as per the provisions of the Act."

Back To Top