ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

ISRO Recruitment 2019: Applications Invited for 86 Technician B, Draughtsman and Technical Asst Post

ISRO Recruitment 2019: Indian Space Research Organisation (ISRO) has invited applications for recruitment to the post of Technician B, Draughtsman and Technical Assistant. Interested candidates can apply to the posts through the prescribed format on or before 13 September 2019.
Advertisement Number – HSFC/01/RMT/2019
Important Dates
 • Last date for submission of application: 13 September 2019
ISRO Vacancy Details
Technician B – 40 Posts
 • Fitter – 20 Posts
 • Electronic Mechanic – 15 Posts
 • Plumber – 2 Posts
 • Welder – 1 Post
 • Machinist – 1 Post
Draughtsman B – 12 Posts
 • Draughtsman Mechanical – 10 Posts
 • Draughtsman – Electrical – 2 Posts
Technical Assistant – 35 Posts
 • Mechanical – 20 Posts
 • Electronics – 12 Posts
 • Civil – 3 Posts
Eligibility Criteria for Technician B, Draughtsman and Technical Asst Posts
Educational Qualification:


Apply Online & More Information Click Here
 • Technician B, Draughtsman B– SSLC/SSC/Matriculation Pass + ITI/NTC/NAC in the relevant trade from NCVT.
 • Technical Assistant – First Class Diploma in the relevant trade from a recognized University.
Age Limit for Technician B, Draughtsman and Technical Assistant Posts -18 to 35 years (Age relaxation for reserved category candidates as per govt. norms)
Pay Scale for Technician B, Draughtsman and Technical Asst Posts
 • Technician B, Draughtsman – Pay Matrix Level 3, Approx Gross Emoluments Rs. 21,700/- Plus DA
 • Technical Assistant - Pay Matrix Level- 7, Approx Gross Emoluments Rs. 44,900/- Plus DA


Tag : Recruitment
0 Komentar untuk "ISRO Recruitment 2019: Applications Invited for 86 Technician B, Draughtsman and Technical Asst Post"

Back To Top