ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

BINSACHIVALY ONLINE TEST

BINSACHIVALAY CLERK EXAM PREPRATION ONLINE TEST

All Friends preparing for the competitive exams are delighted to inform that our channel will hold an online test quiz daily. Online test quiz will be conducted.

Binsachivalay clerk as well as Talati and Junior Class syllabus will be covered and ten questions will be asked in the online test every day based on the syllabus.

You will find all the information that has been given and one multipa choies. Mandatory and click the submit button below after replying Since you are giving the correct answer and how you will get all information about the giving.

HOW TO ENTER ONLINE TEST SERIES

You will easily find the link where you will have to join our WhatsApp group or Telegram channel to get the link for the online test.

After clicking on the link for the online test you will come to our page and by clicking on the link in the test given in the open link, you will go directly to the online test page.

You first put your name on the online test page and clicking on the Start button will start the online test. After answering all the questions, click on the submit button. If not submitted check again once a question is left unanswered and will not be submitted if you do not answer the question. Click on the Submit button after answering all the questions

Date :  28 August,2019, Wednesday
Binsachivalay Online Test 1Click here
( Only 100 candidates can take part in this Test)
Back To Top