ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

TAT Secondary ANALYSIS NEWS

TAT SECONDARY ANALYSIS is still not declared by the state education board.


The number of students are waiting for the analysis to be declared.

Especially for the people residing in Gujarat OJAS is a job site. All the aspirants who are seeking to work in the government sector can log into the OJAS site and look for the job in which they are interested.

 All the information about Ojas and other important details related to it in this article will be provided to you. On Ojas it is very easy to find a government job. All the applicants are supposed to browse through all the government jobs that have been posted on the site by doing log in to the OJAS site. 

Click on the desired link & follow the prompts that will appear on the screen the moment you find the job that you want to apply for. With the help of sites like OJAS, you can see that job finding has become so easy.


Listen News About TAT Analysis : Click Here

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top