ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Inspector (Advt. No. 145/201718) Question Paper (28-07-2019)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Inspector (Advt. No. 145/201718) Question Paper (28-07-2019)

That might be why, today at least, people are acutely aware that having incredible content is something that can’t be overlooked. High-quality content is one of the primary drivers of relevant search traffic, the kind that most digital marketers salivate over. And the simple truth and fact of the matter remains that no website, big or small, can succeed today without great content. Yet, people often overlook this one simple rule.

Blogs offer an avenue for delivering that value to a global audience. They provide a hub for tutorials and walk-throughs, and an avenue for crafting and constructing resources that help individuals that are looking for useful information. Everyone knows that. We are all experts at finding quality resources on the web that deliver real value, thanks in large part to Google.

While there are clearly an endless drove of blogs out there being started on a daily basis, most people who start a blog don’t actually follow through with it. Success in the blogging field requires consistency. And it requires the deliverance of real value constantly. Similar to a great magazine, a lauded newspaper or any other types of media outlet, you have to keep the content machine churning if you want to thrive.

Not everyone gets it. Most that decide to join the fray are enticed by the hype of internet marketers, promising them the sun, moon and the stars, with the ability to earn thousands of dollars per day, virtually overnight, on autopilot. Well, it doesn’t quite work that way. The harsh reality is that most blogs fail to generate even a few dollars in income let alone vast sums of money.

Yet, there are people out there that are making outlandish incomes from their blogs. Their monthly incomes far surpass the annual income of many executive-level employees, leaving most to wonder how they did it. This lucrative field is enticing for a reason, yet it involves an excruciatingly large amount of work for the average person looking to go it alone, so to speak.

However, those that have stuck to it, pursuing their dreams no matter what the costs, are reaping the benefits today. No matter where you look on the internet, no matter what niche you survey, you’ll find these wildly-successful blogs along with the bloggers behind them. We’re talking about windfalls of profits here. Not only do they make money online, but they quite literally rake it in.

So what’s considered an outlandish amount of income? We’re not just talking about a few thousand or even tens of thousands dollars per month here. What I was curious about were those that were soaring to astronomical heights. We’re talking the 7-figure annual earners, those that are pulling in more than $100,000 per month.

If you’ll sit and think about that number for a moment, you’ll realize that not only is this is an enormous figure to be earning on a monthly basis, but you’ll also realize that much of this is actually passive income. And while there are a number of great passive income ideas, blogging truly takes this to dizzying heights.

Why work once and get paid once when you can work once and get paid repeatedly by having a blog that individuals across the planet are constantly accessing? While it’s not easy, it is well worth it. Work hard now, reap the benefits years down the line. Sound good? Of course it does.

The following 10 wildly-successful blogs make the cut with at least $1 million dollars in annual revenue. Seem impossible to do? It’s not. All you need to do is stay persistent, deliver enormous amounts of value and build your audience slowly over time. Not overnight. Over time.

Please note that some of these figures are estimated numbers based on traffic and other publicly-available statistics. If you have audited financial information on any of the following sites, please contact me to update the proceeding figures. 

Advt. No. 145/201718

Posts Name: Supervisor Instructor (Information Technology Group)

Exam Date: 28-07-2019

Download Question Paper: Click Here

0 Komentar untuk "Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Inspector (Advt. No. 145/201718) Question Paper (28-07-2019)"

Back To Top