ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Ekam Kasoti Marks Online On SARAL Data Appllication

SSA conducts weekly tests to help students become proficient in key learning objectives. This app has been launched by SSA with questions being provided by GCERT, to enable easy and quick data collection at the question level for the answers that students provide in these weekly tests.

An innovative medium has been implemented for the entry of unit test marks taken this year. For the entry of unit test marks, one has to scan the table given in the unit test booklet through mobile application and enter the marks. Detailed guidance on the application and its use is given here.

Marks must be entered according to the steps outlined in this guide.

1.First Download the application SaralData (Beta) from Google Play Store

An innovative medium has been implemented for the entry of unit test marks taken this year. For the entry of unit test marks, one has to scan the table given in the unit test booklet through mobile application and enter the marks. Detailed guidance on the application and its use is given here.

2. SaralData from Google Play Store (Beta) After downloading the application, open the application.

SSA conducts weekly tests to help students become proficient in key learning objectives. This app has been launched by SSA with questions being provided by GCERT, to enable easy and quick data collection at the question level for the answers that students provide in these weekly tests.

Important Link:-

એકમ કસોટી ગુણની એન્ટ્રી માટેની માર્ગદર્શિકા:Click Here

નીચે આપેલ લિંક પરથી SARAL DATA Application ડાઉનલોડ/અપડેટ કરો

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hwrecognisation

Tag : Mobile Apps
0 Komentar untuk "Ekam Kasoti Marks Online On SARAL Data Appllication"

Back To Top