ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Sikshak Sajjata (Kasoti)Sarve 2021 : Official Paripatra || Online Quiz || Syllabus || Hall Ticket Download

Sikshak Sajjata (Kasoti)Sarve 2021 : Hall Ticket Download

               This Shixak Sajjata Exam Study Material is Useful For Teachers Readiness Exam Held by SEB Gujarat. You Can Also Use This Material For Std 1 & 2 Pragna Teachers, Std 3 to 5 Teachers, Std 6 to 8 Gujarati, English, Maths - Science, SS, and All Other Subjects Exam

The exam will be taken for teacher readiness of primary teachers, CRC-BRC-URC, HTAT. The readiness of teachers is a very important factor for quality education. The NEP 2020 has emphasized teachers for quality education. Training programs are organized at the state or district level for teachers for quality education. Examination of 150 marks for PrimaryteachersExam date – 24/08/2021
                Shikshak Sajjata Sarvekshan 2021: Under this, it is very important to provide educational help to all the teachers as per their needs. In order for teachers to receive the training and onsite support they need, they need to know the educational needs of each teacher.

Shikshak Sajjata Kasoti Paripatra 2021 For that which is the subject of the teacher’s own teaching. It is important to know how to understand issues such as classroom behavior, assessment, new trends in education, etc. In addition to this. It is necessary to get the information of the teacher’s classroom observation as well as the educational information of the children of his class-subject. Out of these three, classroom observation and information about the academic achievement of the students is available, but in order to get information about the various educational aspects of the teacher, an educational survey consisting of all the teachers has to be done

Teacher readiness is a very important factor for quality education. Also in NEP 2020 Emphasis is placed on teacher readiness for quality education For teachers for quality education Training programs are organized at the state or district level. All teachers under this. It is very important to provide educational help as per the need Every teacher’s education so that the teachers get the training and onsite support as per their need The need to know For that the teacher’s own teaching subjects, classroom behavior assessment. It is important to know how to understand new trends in education.Shikshak Sajjata Kasoti 2021 Material

Shikshak Sajjata Survey Kasoti Materials 2021 In addition, the teacher’s classroom It is necessary to get information of observation as well as information of educational achievement of the children of their class-subject. Of the three, information on classroom observation and students’ academic achievement is available. But of the teacher, An educational survey covering all teachers to get information on various educational matters is done.


Whether the questionnaire is an internal survey device (a questionnaire containing a total of 80 clauses), there will be four options for each clause out of which one has to choose the Thogya response. Details are mailed in Appendix 1 with this! Information analysis will be done on the basis of the information available on the SAS portal about which subject the teacher is teaching in which standard. Teachers of Std. 1 to 5 and teachers of Std. 6 to 8 to respond to the article on the subject they are teaching. E.g. Teacher of Std. 1 to 5 Mathematics in Std. 6 to 8 and HTAT Head Teacher CRC. BRC Coordinator teaches English in Std-5.

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી માટે ઓનલાઈન ક્વિઝ


ક્વિઝ -1  CLICK HERE

ક્વિઝ -2   CLICK HERE

ક્વિઝ -3  CLICK HERE

ક્વિઝ -4  CLICK HERE

ક્વિઝ -5  CLICK HERE

ક્વિઝ -6  CLICK HERE

ક્વિઝ -7  CLICK HERE

ક્વિઝ -8  CLICK HERE

ક્વિઝ -9  CLICK HERE

ક્વિઝ - 11 CLICK HERE

ક્વિઝ - 12 CLICK HERE

ક્વિઝ - 13 CLICK HERE

ક્વિઝ - 14 CLICK HERE

ક્વિઝ - 15 CLICK HERE

ક્વિઝ - 16 CLICK HERE

ક્વિઝ - 17 CLICK HERE

Shikshak Sajjata Survey 2021 – શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ regarding this survey. Syllabus Declaration of Shikshak Sajjata Kasoti 2021

👉The survey will have a questionnaire (a questionnaire containing a total of 80 sections)
👉as a survey device. Each
👉There will be four options for retrieval for the clause from which to select the appropriate retrieval Details Appendix with this

The survey will have the following five groups of devices
👉 Standard 1 to 5 
👉 Standard 6 to 8 Language-Social Science
👉 Standard 6 to 8 Mathematics – Science
👉 HTAT Head Teacher
👉. CRC – BRC Co-Ordinator

શિક્ષક સજ્જતા  હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ

Confirmation Number માં આપ ટીચર પોર્ટલ પરનો
ટીચર કોડ અને આપની જન્મ તારીખ એન્ટર કરી,
સબમિટ કરી હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી શકશો. 

Important Link:-

0 Komentar untuk "Sikshak Sajjata (Kasoti)Sarve 2021 : Official Paripatra || Online Quiz || Syllabus || Hall Ticket Download"

Back To Top