ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SSA Teacher Recruitment 2021 Posts - 252@www.ssagujarat.org

SSA Teacher Recruitment 2021@www.ssagujarat.org

School of Excellence in schools in different districts of the state under Std. 11 months contract for Mathematics-Science,Language and Social Sciences from 6th to 8th Matter of contract for replacement of based teachers School of Excellence in different districts of the state under the entire education Std. 

Approximately teacher vacancies in Mathematics-Science, Language and Social Science subjects from 6th to 8th for short term 11 months contract based recruitment process from the following candidates with on-line academic, professional qualification experience (ON LINE). 

Application is invited Only ON LINE applications should be accepted in respect of this advertisement.

The contract-based appointment to this position is for a short period of 11 months on a contract basis.

Candidates have to apply online (ON LINE) by going to the website http://www.ssagujarat.org and clicking on Recruitment.

The required qualification for online application, how to apply, instructions / guidelines of recruitment terms and conditions are posted on the website, which should be read and applied, the candidate should print the online application, keep it with him, this print out at the time of interview, as well as A certified copy of the prescribed qualification certificates and original certificates must be submitted.

Starting Date Of Online Application : 20/05/2021 (15:59)

Last Date Of Online Application : 31/05/2021 (23:59)

Important Links:-

Notification:Click Here|Apply Online:Click Here

0 Komentar untuk "SSA Teacher Recruitment 2021 Posts - 252@www.ssagujarat.org"

Back To Top