ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

ENGLISH LEARNING PROGRAMME ON LANGUAGE SKILLS - LSRW(LISTENING, SPEAKING,READING,WRITING)

ENGLISH LEARNING PROGRAMME ON LANGUAGE SKILLS - LSRW(LISTENING, SPEAKING,READING,WRITING) 

The program will be telecasted live on BISAG channel of Higher Education. It will be made live on Facebook, and YouTube of SCOPE. 

CHANNEL NO 13 : VANDE JUJARAT 

Time :11 AM TO 12 PM 

MONDAY TO FRIDAY 

FROM 3rd MAY 2021 TO 31st MAY 2021 

The level will be from basic to intermediate

ENGLISH LEARNING PROGRAMME BY SCOPE GUJARAT.

Improve English speaking skill. Practice English Speaking Online. Talk English


Practice English Speaking online for free | The ultimate answer for “How to speak English fluently ?”

These four skills play an important part in the acquisition of language and learning.

SCOPE - Society for Creation of
Opportunities through Proficiency in English

SCOPE established in 2007 by the education department, Government of Gujarat and SCOPE has enrolled 6,00,000+ candidates across Gujarat. It is great achievement of SCOPE.

SCOPE has been functioning since 13 years in association with Cambridge English, part of the University of Cambridge, UK for providing assessment, evaluation and international certification.

SCOPE programme keeps into account the key concepts of governance like convenience, affordability, equity, inclusivity and accessibility.

Important Link:-

ટાઈમ ટેબલ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

દિવસ 1 આજનો વિડીયો તારીખ 3/5/2021

દિવસ 2 આજનો વિડીયો તારીખ 4/5/2021

દિવસ 3 આજનો વિડીયો તારીખ 5/5/2021

દિવસ 4 આજનો વિડીયો તારીખ 6/5/2021

દિવસ 5 આજનો વિડીયો તારીખ 7/5/2021

દિવસ 6 આજનો વિડીયો તારીખ 10/5/2021

દિવસ 7 આજનો વિડીયો તારીખ 11/5/2021

દિવસ 8 આજનો વિડીયો તારીખ 12/5/2021

દિવસ 9 આજનો વિડીયો તારીખ 13/5/2021

દિવસ 10 આજનો વિડીયો તારીખ 17/5/2021

દિવસ 11 આજનો વિડીયો તારીખ 18/5/2021

દિવસ 12 આજનો વિડીયો તારીખ 19/5/2021

દિવસ 13 આજનો વિડીયો તારીખ 20/5/2021

દિવસ 14 આજનો વિડીયો તારીખ 21/5/2021

દિવસ 15 આજનો વિડીયો તારીખ 24/5/2021

દિવસ 16 આજનો વિડીયો તારીખ 25/5/2021

દિવસ 17 આજનો વિડીયો તારીખ 26/5/2021

દિવસ 18 આજનો વિડીયો તારીખ 27/5/2021

0 Komentar untuk "ENGLISH LEARNING PROGRAMME ON LANGUAGE SKILLS - LSRW(LISTENING, SPEAKING,READING,WRITING) "

Back To Top