ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment for 673 Head Clerk, Deputy Inspector, Sub Accountant/ Sub Auditor & Other Posts 2021 (OJAS)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment for 673 Head Clerk, Deputy Inspector, Sub Accountant/ Sub Auditor & Other Posts 2021 (OJAS)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for these posts. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking DtparmarGujarat regularly to get the latest updates.

Total Posts: 673

Posts Name:
• Deputy Inspector: 39
• Sub Inspector Instructor: 27
• Havaldar Instructor: 18
• Sub Accountant/Sub Auditor: 320
• Head Clerk: 157
• Senior Scientific Assistant: 20
• Additional Assistant Engineer (Mech): 37
• Chemical Assistant: 06
• Horticulture Inspector: 12
• Sanitary Inspector: 10
• Wiremen: 20
• Manager Grade-2 (Guest house / Rest House Manager): 07

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- https://ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 05-02-2021, 02:00 pm
• Last Date for Submission of Online Application: 01-03-2021
• Last Date to pay Application Fees: 06-03-2021

Advertisement:Click Here|Apply Online:Click Here

0 Komentar untuk "Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment for 673 Head Clerk, Deputy Inspector, Sub Accountant/ Sub Auditor & Other Posts 2021 (OJAS)"

Back To Top