ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Std 11 Home Learning Study materials Video On DD Girnar-Diksha Portal @ https://diksha.gov.in

Std 11 Home Learning Study materials Video On DD Girnar-Diksha Portal @ https://diksha.gov.in 

એજ્યુકેશનલ વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ થવા અહી ક્લિક કરો

Home learning Programme For All The Students :- 

Home Learning" programme for the students of Std. 3 to 8 and Std. 9 to 12 have been started since 15/06/2020 so that the students can study at home due to the Corona epidemic.

According to the date and time indicated, the students of that standard will be able to watch this programme without failing and in order to grow in their academic work, they will be immediately informed by the principals and teachers and make necessary arrangements for the success of the programme 

Home learning Programme On DD GIRNAR :- 

The students can watch home learning programme on DD GIRNAR according to the time table declared by the Education Department of Gujarat. The students can easily watch the programme of whichever standard they are studying. 

Home learning Programme On YouTube :- 

November Month Home Learning

The students can also watch Homelearning Videos according to their standard on YouTube channel. The Education department of Gujarat is very active regarding the education of Children. They put standard wise videos on YouTube in advance. 

Home learning Programme According To The Time Table :-

The students can also watch Homelearning Videos according to the Time Table. They declare the Time Table of each standard in advance for the whole month so that the students can sit against the television with the relevant textbooks. 

ધોરણ 11 સાયન્સ ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

Important Links 

December Month Home Learning

DATE 01/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 02/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 03/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 04/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 05/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 06/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 07/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 08/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 09/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 10/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 11/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 12/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 13/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 14/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 15/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 16/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 17/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 18/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 19/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 20/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 21/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 22/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 23/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 24/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 25/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 26/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 27/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 28/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 29/12/2020 STD 11 HOLIDAY

DATE 30/12/2020 STD 11 HOME LEARNING

DATE 31/12/2020 STD 11 HOME LEARNING


December Month Home Learning


DATE 01/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 02/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 03/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 04/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 05/01/21 STD 11 HOME LEARNING

DATE 06/01/21 STD 11 HOME LEARNING

DATE 07/01/21 STD 11 HOME LEARNING

DATE 08/01/21 STD 11 HOME LEARNING

DATE 09/01/21 STD 11 HOME LEARNING

DATE 10/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 11/01/21 STD 11 HOME LEARNING

DATE 12/01/21 STD 11 HOME LEARNING

DATE 13/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 14/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 15/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 16/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 17/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 18/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 19/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 20/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 21/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 22/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 23/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 24/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 25/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 26/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 27/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 28/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 29/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 30/01/2021 STD 11 HOLIDAY

DATE 31/01/2021 STD 11 HOLIDAY

February Month Home Learning

 
February Month Home Learning
DATE 15/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 16/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 17/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 18/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 19/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 20/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 26/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 27/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 30/03/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 31/03/2021 STD 11 HOLIDAY

April Month Home Learning

DATE 01/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 03/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 05/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 06/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 07/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 08/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 09/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 13/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 14/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 15/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 16/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 17/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 18/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 19/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 20/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 28/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 29/04/2021 STD 11 HOLIDAY
DATE 30/04/2021 STD 11 HOLIDAY
0 Komentar untuk "Std 11 Home Learning Study materials Video On DD Girnar-Diksha Portal @ https://diksha.gov.in "

Back To Top