ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Nishtha Training Module for all Primary Teachers

Nishtha Training Module for all Primary Teachers

Currently, NISHTHA training is planned by the Department of Education on the Diksha platform. Registration was to be processed by October 4. The study of the module will start from tomorrow i.e. 5th October.

A detailed program has been given to the primary teachers of Gujarat state. Information on which modules to complete by which date is also given by the circular. Teachers who have completed 18 modules of NISTHA training last year do not have to undergo this training. Teachers retiring on October 31 also do not have to undergo this training.

Nishtha Training Module

1 to 3 modules have to be completed by 5 to 10 October. The first module will start from 5th October. This module can be viewed by going to the course in the Diksha application. Click on Join to join this module.

The module will have to be read from 7.30 to 10.30. You will have to watch the Baysag broadcast from 11 a.m. to 12 p.m. and work from 12 to 12.30 p.m.

Nishtha training is now available on online mode on DIKSHA Plateform. All Teachers must join in this Nishtha Talim on DIKSHA Application. Teachers can Download Module 1 from below Link

NISTHA :-- NISTHA TRAINING MODULE 1 TO 6 DATE 5 OCTOBER TO 17 OCTOBER MODULES ARE UPDATED ON DIKSHA PORTAL

Download Module 1Click Here

Download Module 2Click Here


Download Module 3Click Here

Download Module 4Click Here

Download Module 5Click Here


Download Module 6 : Click Here
0 Komentar untuk "Nishtha Training Module for all Primary Teachers"

Back To Top