ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

HOME LEARNING VIDEO STD 3 TO 12 DD GIRNAR VIDEO DATE 04-08-2020


HOME LEARNING VIDEO STD 3 TO 12 DD GIRNAR VIDEO DATE 04-08-2020YOUTUBE LINK.

DATE- 04-08-2020 HOME LEARNING IMPORTANT LINK
DATE-04-08-20 STD-3 HOME LEARNING
DATE-04-08-20 STD-4 HOME LEARNING
DATE-04-08-20 STD-5 HOME LEARNING
DATE-05-08-20 STD-6 HOME LEARNING
DATE-04-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-04-08-20 STD-8 HOME LEARNING
DATE-04-08-20 STD-9 HOME LEARNING
DATE-04-08-20 STD-12 HOME LEARNING


The teacher plays a very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good morals and behavior. 

They make students academically superb and always encourage them to do better in life. They equip students with lots of knowledge, skills, and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. 

They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in life one cannot grow mentally, socially, and intellectually

A teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride, and true joy in their life by teaching their students on the right path. 

They never do any type of partiality between good or bad students instead they always try to bring bad ones on the right path through their lots of efforts. A good teacher is someone who spent their whole life-giving quality education to their students. 

They push all the students to do their best. They make the learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivating them positively towards study. Good teachers leave a good impression on their students.
0 Komentar untuk "HOME LEARNING VIDEO STD 3 TO 12 DD GIRNAR VIDEO DATE 04-08-2020"

Back To Top