ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Aangadvadi Karyakar Tedagar Bharti at https://e-hrms.gujarat.gov.in/

Aangadvadi Karyakar Tedagar Bharti at https://e-hrms.gujarat.gov.in/


Gujarat Government Declared AAngadvadi Bharti In gujarat Various District at https://e-hrms.gujarat.gov.in/

The state government has decided to recruit 7160 workers and Tedagar sisters online in the Anganwadi Centers as most of the operations in the state are being done online due to the transition of Koro. A special web portal has also been launched for this recruitment which is the first experiment in the country.

At present out of 1.04 lakh honorary posts, 97098 posts have been filled. It is planned to complete the recruitment cycle in 45 days in all the districts by conducting online recruitment process in the next six months.
Edi42lHUEAErG2m
How to Apply For Aangadvadi Bharti In Gujarat :

First Open https://e-hrms.gujarat.gov.in/ For Aangadvadi bharti 2020 In gujarat


Then Open Recruitment Option In it. 

then Select your Job and district

Fill up all Detail properly and submit your application


Here We also put Pdf file for Aangadvadi bharti 2020 All guidelines

IMPORTANT LINK::: 

Download GuidelinesClick Here
0 Komentar untuk "Aangadvadi Karyakar Tedagar Bharti at https://e-hrms.gujarat.gov.in/"

Back To Top