ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

National Family Support Scheme- SankatMochan (NFBS) Yojana -Rs 20000 Assistance (Sahay)


National Family Support Scheme- SankatMochan (NFBS)
National Family Support Scheme- SankatMochan (NFBS) Yojana -Rs 20000 Assistance (Sahay)


The prime benefits of NFBS are its financial 
support for dependent beneficiaries . While the emotional loss or mental anguish can ' t be replaced with anything , financial assistance can make life easier for the deceased 's family , especially those living under the poverty line . One can find more 
information about the benefits by downloading the pdf document with the guidelines of the scheme . 

One could avail the form by clicking on the link enclosed herein . Similarly , filled - in Application forms are to be submitted to the designated officer appointed by the respective state governments . At the district level , the implementation of the scheme has been entrusted to Zila Parishad or its equivalent . At the local level , 
the Gram Panchayat / Municipality would 
implement the scheme . 

National Family Support Scheme - Sankat Mochan ( NFBS ) : 

(A) Elligibility Criteria:    

1. Family should be in BPL List 
2. Natural or accidental death of main income earner of family
3. Age of dead male or female should be more than 18 years and less than 60 years  4. Application to be submitted within 2 years after death   

(B) Benefits: Rs. 20,000/- to the family.   

(C) Where to apply?   

Apply to respectiveTalukaMamlatdar.  The TalukaMamlatdars are authorized to approve or disapprove the assistance under this scheme. Appeal can be given to Prant Officer in 60 days in case of disapproval of application

Sankat Mochan Yojana Read In Gujarati
Application Form : Download Here
Back To Top