ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarati Baby Names - Gujarati Boy And Girl Names List At http://www.rmc.gov.in/rmcwebsite/namelist.aspx

Gujarati Baby Names - Gujarati Boy And Girl Names List At http://www.rmc.gov.in/rmcwebsite/namelist.aspx

Naming a child is one of the most baffling decision parents have to make, especially when you are from Gujarat. Suggestions pour in from friends, relatives, neighbors even before the birth of the baby, making the decision more difficult. Some parents also consult the priests and astrologists to guide them in the right direction for choosing a name. The priest or astrologist narrows down the process by giving them the first alphabet. The parents then have to select one name from the same initial.

But what if we tell you, you can decide the name yourself using our baby name search tool? From the land of incomparable beauty, rich literature and heritage, MomJunction's got you a comprehensive list of top Gujarati baby names. We have a mix of traditional and modern, long and short Gujarati baby names to cater to everyone’s taste. Just keep scrolling! 

Choosing a baby name is one of the biggest decisions you'll make when you're pregnant. Whether you’re looking for a classic name or one that’s more unique, here's some guidance to help you settle on the perfect choice. 

Pick a name carefully, for the one you choose will be your child’s forever. If you’re looking for the most appealing name for your baby, why not pick from the trending ones? Here are 50 Indian baby girl names that will help you find a name as beautiful as your princess.

With so many popular baby names for boys, you will be spoiled for choice! If you’d like even more name ideas, take a look at many more options on the Pampers Baby Name Generator.
Pampers India is here to guide you through your delicate pre and postnatal journey with handy tips by experts that will put all your worries to rest.

Get ideas and inspirations to find a perfect name for baby with the help of Pampers India. From Indian baby names for boys & girls to premium care baby products, Pampers is here to hold your hand through the amazing journey of early parenthood!

Baby boy, baby girl names of 20: So your bundle of joy has arrived or is on the way. Picking out the right name for your baby girl or boy is the focus of conversations between the parents-to-be and the extended family. The name can be traditional, but not too much, modern but should stand the test of time. Choosing the right name for your baby boy or baby girl is not a simple task. So, if you are wondering what to name your newborn, here is a list of 100 Indian baby girl and baby boy names — traditional and modern — which we’ve compiled for you to choose from this year.

Baby boy and baby girl names: Can't decide what to name your little one? Take a look at our pick of these 100 unique Indian baby names for 2019, traditional and modern.

Gujarati Baby Names - Gujarati Boy And Girl Names List At http://www.rmc.gov.in/rmcwebsite/namelist.aspx

Important link-

Gujarati Baby Boy & Girl Names : CLICK HERE

Back To Top