ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GET REPORT, Gram Panchayat Grant and Work Information

GET REPORT, Gram Panchayat Grant and Work Information


GET REPORT, after which you will ask about the planning unit, For example if you have to see how much money this year in your village If you have come from the government side then you will choose the option of GRAM PANCHYAT .

Today, we are going to tell you about a link to a government website (gov.in) that you can make a significant contribution to the development of your village, your community and your country, but you can see that How much money has been given by the government for the construction of your village (this data is completely authentic), if you find any irregularity, then you can make a complaint directly to the public hearing.

Step 1

First click on the link below

Step 2

You can choose your language according to your preference, just here English, Hindi and Punjabi have an option. … see the image

Step 3

Here you will choose your plan and name of your state and click on GET REPORT, after which you will ask about the planning unit, For example if you have to see how much money this year in your village If you have come from the government side then you will choose the option of GRAM PANCHYAT

Here’s how much money has come in your village / mohalla / bard in front of you and your head (village panchyaat demonstration), how much work your bard’s member has done and how much money the government has taken If you get some data that you do not feel right then you can complain by going to the public hearing, where you will have a direct look at your complaint directly.

IMPORTANT LINK

Official Website (Village Report) : Click Here

Back To Top