ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SPECIAL LEAVE RELATED LATEST PARIPATRA DATE 2/3/2020


SPECIAL LEAVE RELATED LATEST PARIPATRA DATE 2/3/2020

Subject: - Special leave (special leave) References: - Letter from this office or Pranini policy / 1/2, Dt. 4 - 1 - 4 For the above mentioned subject, the letter of the office d-3 of this office is to be opened in the state schools belonging to the GCL / Town Education Committee. (2) To make a special one, B (Specialty Hove), the following details are given to Mauli,

Leave as a verb refers to someone going away from a person or place to another person or place. The past tense and past participle of leave are left: leave-left-left; other verb forms are leaves and leavingLeave as a noun refers to time of absence from work or duty for one or the other reason.

During This Time Government Made Lots Of GR Change The Fix Policy.Last At Government Made Huge Change In Fix Pay Scheme In 2017. Government Hike The Salary Of This Employees As Well As Give Lots Of Benefits Which The Permanent Employees Gets

LATEST PARIPATRA :CLICKHERE TO VIEW

Back To Top