ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GSEB TEXTBOOKS (Std 5) DOWNLOAD ONLINE TEXTBOOKS STANDARD 5 at http://gujarat-education.gov.in

GSEB TEXTBOOKS DOWNLOAD ONLINE TEXTBOOKS STANDARD 5 at http://gujarat-education.gov.in


Gujarat state Textbook Mandal was established in AD 1969 on 21st October. Since 38 year mandals main target. High quality textbooks are published and to Gujarat students they are easily available at reasonable prices.
Through Mandal Std. 1-12 Gujarati Medium textbooks are published. Thereafter in Hindi, English, Marathi, Sindhi, Urdu, Sanskrit and Tamil Language also text books are published.
The University of Maryland, College Park is the state’s flagship university and one of the nation’s preeminent public research universities. A global leader in research, entrepreneurship and innovation, the university is home to more than 41,000 students, 14,000 faculty and staff, and 377,000 alumni all dedicated to the pursuit of Fearless Ideas. Located just outside Washington, D.C., we discover and share new knowledge every day through our renowned research enterprise and programs in academics, the arts and athletics. And we are committed to social entrepreneurship as the nation’s first “Do Good” campus.
Harvard President Larry Bacow announced Friday that the University’s 369th Commencement ceremony will be postponed indefinitely. The move is part of Harvard’s ongoing effort to stem the spread of the COVID-19 pandemic .
With health officials anticipating large portions of the nation’s population becoming infected in the coming months, Bacow said the decision to postpone was the only way to help ensure the safety of the thousands of members of the Harvard community who gather on campus for Commencement Exercises each May.

Download Textbooks From Below Links Now ⤵️⤵️

ધોરણ 5 ના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે લાગુ પડતા માધ્યમ પ્રમાણે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

Tag : Text books
Back To Top