ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Circular About Sending Teachers List For 'Nishtha Talim' fourth Stage Date 05/02/2020


Circular About Sending Teachers List For 'Nishtha Talim' fourth Stage Date 05/02/2020

National Resource Groups (NRGs) will train Key Resource Persons (KRPs) & State Resource Persons- Leadership (SRPL) of the States/Union Territories. One NRG includes 15 national level resource persons.


Circular About Sending Teachers List For 'Nishtha Talim' fourth Stage Date 05/02/2020

One State Resource Group (SRG) includes 05 KRPs & 01 SRPL from SCERTs, DIETs, CTEs, IASEs. SRGs will train the school teachers and school principals (functionaries at district, block and cluster level).

All the elementary school level Teachers, Principals, Block Resource Centre Coordinators (BRCs) & Cluster Resource Centre Coordinators (SRCs) will be trained by SRGs.

Circular About Sending Teachers List For 'Nishtha Talim' fourth Stage Date 05/02/2020

Important Link 
Latest Circular : Click HereBack To Top