ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Swachchhata Sankul Grant Change Related Paripatra Date 10/01/2020


Swachchhata Sankul Grant Change Related Paripatra Date 10/01/2020
Cleanliness is both the abstract state of being clean and free from germs, dirt, trash, or waste, and the habit of achieving and maintaining that state. 

Cleanliness is often achieved through cleaning. Cleanliness is a good quality, as indicated by the aphorism: "Cleanliness is next to Godliness",and may be regarded as contributing to other ideals such as 'health' and 'beauty'

In emphasizing an ongoing procedure or set of habits for the purpose of maintenance and prevention, the concept of cleanliness differs from purity, which is a physical, moral, or ritual state of freedom from pollutants. Whereas purity is usually a quality of an individual or substance, cleanliness has a social dimension, or implies a system of interactions. 

"Cleanliness," observed Jacob Burckhardt, "is indispensable to our modern notion of social perfection."A household or workplace may be said to exhibit cleanliness, but not ordinarily purity; cleanliness also would be a characteristic of the people who maintain cleanness or prevent dirtying.

As an assertion of Moral superiority or respectability, cleanliness has played a role in establishing cultural values in relation to social clas, humanitarianism, and cultural imperialism.Cleanliness is linked with proper hygiene. A person who is said to be clean usually depicts cleanliness.

Swachchhata Sankul Grant Change Related Paripatra Date 10/01/2020


Back To Top