ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Natak Drama For Republic / Independance Day Download

Natak Drama For Republic / Independance Day

Independence Day is annually celebrated on 15 August, as a national holiday in India commemorating the nation's independence from the United Kingdom on 15 August 1947, the UK Parliament passed the Indian Independence Act 1947 transferring legislative sovereignty to the Indian Constituent Assembly. India still retained King George VI as head of state until its transition to full republican constitution.


 India attained independence following the Independence Movement noted for largely non-violent resistance and civil disobedience led by the Indian National Congress (INC). Independence coincided with the partition of India, in which the British India was divided along religious lines into the Dominions of India and Pakistan; 

the partition was accompanied by violent riots and mass casualties, and the displacement of nearly 15 million people due to religious violence. On 15 August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru raised the Indian national flag above the Lahori Gate of the Red Fort in Delhi. 

On each subsequent Independence Day, the incumbent Prime Minister customarily raises the flag and gives an address to the nation. The entire event is broadcast by Doordarshan, India's national broadcaster, and usually begins with the shehnai music of Ustad Bismillah Khan.

15 AUGUST MATE NATAK NA VIDEO. NICHE YOU TUBE LINK AAPVAMA AAVI CHE. JE JOINE AAP SHALAMA NATAK BALKONE SHIKHVI SAKO CHHO


Deshbhakti natak 1 Click here

Deshbhakti natak 2 Click here

Deshbhakti natak 3 Click here

Deshbhakti natak 4 Click here

Deshbhakti natak 5 Click here


Deshbhakti natak 6 Click here

Deshbhakti natak 7 Click here

Deshbhakti natak 8 Click here

Deshbhakti natak 9 Click here

Deshbhakti natak 10 Click here
Back To Top