ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GRANTED SECONDARY AND HIGHER SECONDARY TEACHERS JAGYAO MOKALVA BABAT Latest Paripatra Date 20/01/2020


GRANTED SECONDARY AND HIGHER SECONDARY TEACHERS JAGYAO MOKALVA BABAT Latest Paripatra Date 20/01/2020


GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019- jobs in Gujarat online Notification: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. 

The official board has released the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates may check the official notification of the GSERC.IN

From the official notification, you can get about the academic qualification, age limit, age relaxation, exam fee, total vacancies, selection process, how to apply and others.

 Here we also provide the official link to access the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat. Candidates stay connects with us for the latest updates related to the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat.

About Gujarat State Education Recruitment Board @ https://www.gserc.in Details

"Selection Committee for the recruitment of Gujarat State Secondary and Higher Secondary Educational Staff" has been constituted for Government Schools and Government Non-Government Aided Schools with the notification of the State Government

Important Link

Official Letter : Click Here

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top