ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Government Primary School Merge Related Latest Paripatra 09/01/2020


Government Primary School Merge Related Latest Paripatra 09/01/2020


Shalao Merge Karva Babate Abhipray Aapava Babat No Paripatr.

 A perfect fun activity book designed for early learners to develop pencil control and motor skills. By following the arrows and tracing the dotted lines, the little scholars can complete the tracing exercises and creative activities leading to development of their early writing skills. 

The child will also learn to identify, write and revise straight, curvy, zig zag lines and multiple patterns. The book is also an excellent first step to prepare for school. This book has been designed for early learners to introduce them to simple strokes, curves, patterns and shapes with ample activities to improve the motor-skills and devselop writing skill by following the arrows and tracing the dotted lines.

 The child will also learn to identify, write and revise straight, curvy, zig zag lines and multiple patterns. The book is also an excellent first step to prepare for school. An excellent first step to prepare for school, this is a perfect fun book to help your child identify and write individual numbers 1-10. The child will also learn to identify, write and revise straight, curvy, zig zag lines and multiple patterns.

 The creative activities and the tracing exercises help the child develop pencil control and the ability to write numbers.  Click Below Links To View Circular

Shalao Marge Karva Babate Abhipray Aapava Babat No pariptra

Important link :Back To Top