ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GAD RESOLUTION 01/08/2018 SHOULD BE CANCELLED BY 5TH FEBRUARY : PRAVIN RAM

GAD RESOLUTION 01/08/2018 SHOULD BE CANCELLED BY 5TH FEBRUARY : PRAVIN RAM

www.gad.gov.mm. The General Administration Department  is a civil service body that staffs all regional and state-level governments in Myanmar and provides administration for the country's myriad districts and townships.

GAD RESOLUTION 01/08/2018 SHOULD BE CANCELLED BY 5TH FEBRUARY : PRAVIN RAM

The Chairman of the First Finance Commission in the state was Mr. Jashwant Mehta. The various functions of Gujarat Finance Commission are: To act as an arbiter between the central and state governments with regard to the financial issues.

GAD RESOLUTION 01/08/2018 SHOULD BE CANCELLED BY 5TH FEBRUARY : PRAVIN RAM


Important Link

Threatened By Pravin Ram : Click HereTag : News Report
Back To Top