ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2019

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2019


Posts Name: Vidyut Sahayak (Junior Assistant)

Educational Qualification: 

Full time B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A. and B.B.A. in regular mode from recognized University duly approved by UGC with minimum 55% in final year.

Age Limit:

• For Unreserved Category : 30 years and
• For Reserved Category (including EWS): 35 years on the date of advertisement i.e as on 27.12.2019.

Fixed Remuneration:

Fixed Remuneration for 1st Year Rs. 17,500/-
Incremental Remuneration for 2nd year to 5th year shall be as per rules.
No other allowance or benefits would be admissible. Reimbursement of TA/DA as per GSO-332 dated 03.02.2003

Fees (Non-Refundable):

Rs.500.00 (Inclusive GST) for UR, SEBC & EWS candidate
Rs.250.00 (Inclusive GST) for ST & SC candidates
If PWD (Persons with Disability) candidate belongs to SC or ST category and fulfills the criteria, fees payable shall be Rs.250/-
Candidate has to pay application fees On-line through Credit Card / Debit Card / Net Banking.
Bank charges shall be borne by candidate.
Application fee once paid shall not be refunded or shall not be adjusted in any subsequent Recruitment Process, under any circumstances.
No other mode of payment i.e., Demand Draft, Money Order, Postal Order, Cheque etc. is acceptable


How to Apply:

 Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:

Starting Date for Submission of Online Application: 27-12-2019
Last Date for Submission of Online Application: 
16-01-2020

Advertisement: Click Here Apply Online & More Details: Click Here

Back To Top