ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SEB NMMS Scholarship Examination 2019 Hall Ticket Notification

SEB NMMS Scholarship Examination 2019 Hall Ticket Notification


SEB NTSE/NMMS Scholarship Examination 2019

State Examination Board, Gandhinagar has Declared Notification For Primary Scholarship Exam (For Standard 5) and Secondary Scholarship Exam (For Standard 8) Notification 2019

Eligible students can apply online before August 16, 2019. Gujarat Scholarship Exam 2019 Online Application will be Available at on official site www.sebexam.org

Exam Date : 22.12.2019

Online Application Instructions :

Log on official site: www.sebexam.org
Click on apply online
Now select your exam name like Primary Scholarship Exam 2019 or Secondary Scholarship Exam.
Filling up your details.
Upload your photo and signature.
Confirm your application and print copy.

Important Links  For NMMSE 


Download Notification : Click here
Download NMMS Hall Ticket : Click here ( Start from 12/12/2019)
Back To Top