ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SCHOOL INSPECTOR CHECK LIST FOR GUJARAT

SCHOOL INSPECTOR CHECK LIST FOR GUJARAT


School Inspector New Post Declared In Primary School 2019.Gujarat Primary Gunotsav 2.0 School Inspector In Important Document Prepare In Your School. Document List Given Below Link.

Gunotsav 2.0 School Inspector Important Documents
There has been a massive education reform taking place in the Gujarat, education remains to be a top priority here. Education plans have been put in place to bring significant improvements to education across the Gujarat.School Inspector New Post Declared In Primary School 2019.Gujarat Primary Gunotsav 2.0 School Inspector In Important Document Prepare In Your School. Archive List Given Below Link.
Gunotsav 2.0 School Inspector Important Documents
There has been enormous instruction change occurring in the Gujarat, training stays to be a top need here.

SCHOOL INSPECTOR DUTY

Education Inspectors will work Gunotsav 2.0 with schools across the Gujarat Primary School.


SCHOOL INSPECTOR CHECK LIST AND IMPORTANT DOCUMENTS

MONITORING Patrak||Teacher||PrincipalSchool Inspector Check List : Click Here

Back To Top