ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY RECRUITMENT RELATED NEWS REPORT DATE 31/12/2019


GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY RECRUITMENT RELATED NEWS REPORT DATE 31/12/2019


GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has released the https://www.gserc.in/ Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.

According to Sandesh newspaper , EI Mahesh Panday said that it will be taken a week for the Process of Government Secondary Recruitment.

GOVERNMENT SECONDARY BHARTI | PROVISNAL MERIT PML 1|TAT BHARTI 2019 |SHIKSHAN SAHAYAK RECRUITMENT 2019|TAT GUJARAT STATE EDUCATION BOARD @ HTTPS://WWW.GSERC.IN

Shikshan Sahayak Recruitment 2019  jobs in Gujarat online Notification: Gujarat State Education Recruitment Board @ https://www.gserc.in

Important Link:

Sandesh News Report : Click Here


Tag : TAT 1 & 2
Back To Top