ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

HTAT ESTABLISHMENT AS ON 31/08/2019 APPROVED RELATED LATEST PARIPTRA

HTAT ESTABLISHMENT AS ON 31/08/2019 APPROVED RELATED LATEST PARIPTRAHTAT MAHEKAM AS ON 31/08/2019


The Free and Compulsory Education Act 2009 has been implemented by the State Government since 2012.The Act provides for the provision of Head Teacher (HTAT) in primary schools.

HTAT MAHEKAM AS ON 31/08/2019

 District/ town education committee in the primary schools of Std.If the number of students is more or less, then the head teacher (HTAT) has to be approved.


District Panchayat Education Committee / TownEducation Committees from all the District / TownEducation Committees for allotment of District /Municipal
Council of Head Teacher Establishment
against the head teachers as per the provisions of the Act.

HTAT MAHEKAM AS ON 31/08/2019

 Details of the Head Teachers available by calculating the number of students enrolled as on 31/08/2019 were obtained by letter of reference-2. Regarding the information submitted by you,for the District / Town Education Committee for the year 2019-20 as follows: In the case of 31/08/2013, all major teacher posts are approved in

HTAT MAHEKAM AS ON 31/08/2019


HTAT MAHEKAM DOWNLOAD: CLICK HERE
Tag : HTAT
Back To Top