ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 













GSSSB Inspector (Advt. No. 145/201718) Category wise Cut Off Marks of Selected Candidates for Physical Test

GSSSB Inspector (Advt. No. 145/201718) Category wise Cut Off Marks of Selected Candidates for Physical Test

GSSSB Inspector (Advt. No. 145/201718) Category wise Cut Off Marks of Selected Candidates for Physical Test: Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published Category wise Cut Off Marks of Selected Candidates for Physical Test for the post of Inspector (Advt. No. 145/201718), Check below for more details.

A brief history of the congregation and reference to its composition.General Administration Department of the Government of Gujarat: Resolution No. 3-4-8: From KBY-1-5A-8.5, the "Staff Selection Commission" was constituted to perform its assigned functions. Resolution No.-7-5 of the Department of the Year: From KBY-1-5G-8, it is decided to keep the name of this Commission, its functioning, jurisdictional matters, to make it more precise, keeping in mind the "Gujarat Employee-3 Sambadi Mandal". There was a Commission called 'Gujarat Public Service Commission' in the State of Rantu State, there could not be two commissions for the same purpose. A: The Board has been renamed as "Gujarat Subordinate Service-7 Sandogi Mandal" from KBY-1-RR-G.1. This office holds the status of the head of the department.

Gujarat Subordinate Service - Duties of the Board of Directors:Recruitment of vacancies filled with direct recruitment of Class-II of Non-Secretariat Cadre; Employing this dependency to the dependents of the employees, conducting account-wise reservations of all the cadres of Class-I, etc., of all the departments / heads of departments under the State Government.

Objectives
Direct recruitment of class-1 cadre of non-secretarial service under the state government was conducted by the state government. Work on filling up the posts of Class-II Tantric Cadets of Departments / Department Heads under the State Government from time to time. A member of the dependent family of employees has also been assigned the task of conducting departmental examinations of all classes of Class-I in the job, and of all departments / departments under the State Government

Major functions and activities
Candidates selected by the Secondary Service Selection Board are appointed on the technical / non-administrative places of the non-secretarial service of different Class-I in different departments of the Government as well as in the offices of various departments. When a petition is sent to Govt. Mandal in this regard, advertisement is published in the leading newspapers of the State to fill the vacancies of Class-II as prescribed in the Govt.

The final selection of the candidates is made by conducting a competitive examination in accordance with the rules of recruitment in the cadre which the Board chooses. And then the names of the selected candidates are recommended to the Government.

Following are the details of the functioning of the congregation and its details.
The following functions have been assigned under Government Resolution No.: KapA-1-Mum-1-G.1 of the General Administration Department of RA-1-5:

General Chat Chat Lounge The positions of Head Clerk Class-2 and Senior Clerk Class-2 in the Civilian Staff of the Police Department under the Home Department.
General Chat Chat Lounge Translator of Information Department under the Information and Broadcasting Department, Class-II places.

For more details: Click Here

For More GSSSB Updates: Click Here

Category wise  of Selected Candidates for Physical Test


Back To Top