ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 













Std-9 And Std-10 Maths & Science Sem-1 Model Paper For First Exam

Std-9 And  Std-10 Maths & Science Sem-1 Model Paper For First Exam


The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board conduct the board exam for class 10th as well as for class 12th students. Every year approximately more than 2 lakh students appear for both the exams. But to score good marks in the board exam, one must study and practice the GSEB question papers.

 Because solving the previous year question papers will give you an idea of the type of questions asked in the exam, as well as it will give you an insight of marks distribution.
Solving previous year question papers will also help you to score good marks in AIEEE as well as in NEET. Because most of the questions asked in such exams are from the syllabus of class 11th and 12th. 

It is recommended to solve these question papers by keeping an eye on the timer. And after solving the previous year question papers, one must check how much he or she is scoring and where they need to improve.

Sample papers for class 10 are created according to the recent syllabus for Gseb. Solve these question papers and brush up your knowledge and to overcome the exam fear. 

Rectify your mistakes early by solving these GSEB sample papers prepared by our experts. Below we have provided GSEB Sample Paper for class 10 as well as GSEB HSC Board. Click on the links to download the free PDFs.

For Download Click Here.

Sci-10 ।। Maths-10 ।। Sci-9 ।। Maths-9

Back To Top