ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

STD-6 TO 8 MATHS & SCIENCE GUIDE..... According To NCERT Syllabus

STD-6 TO 8 MATHS & SCIENCE  GUIDE..... According To NCERT Syllabus.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an autonomous body which aims to provide qualitative education to the school children in India.
 Its primary work is to prepare and publish model textbooks, supplementary material, educational kits, etc. NCERT textbooks are the core of the schooling system. 
The CBSE board is following NCERT Books in the school curriculum for Class 1 to 12. Not only the CBSE but the other state boards have also started following the NCERT Books in their course curriculum.
CBSE NCERT Books are the best study material for the students studying in class 1 to 12.
 The experts have designed these Books after doing in-depth research and analysis of a particular subject and understanding the intellectual level of the students.
 Thus, NCERT textbooks are written in simple language and includes the basics fundamentals on all topics. 
NCERT textbooks work as a backbone for elementary, secondary and senior secondary school education. Moreover, these NCERT textbooks will also help the students to crack the various competitive exams after schooling and graduations such as IIT JEE, NEET, UPSC etc.

Table of Content for Free NCERT Books PDF Online

Students need NCERT textbooks during their studies. 

Important Links : 


MATHS (Sem-1)    Std-6 I Std-7 I Std-8
MATHS (Sem-2)     Std-6 । Std-7  Std-8
SCIENCE (Sem-1)     Std-6 I Std-7 I Std-8
SCIENCE (Sem-2)          Std-6  Std-7  Std-8
Tag : NCERT BOOKS
Back To Top