ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

GPSC Class 1-2 Prelim Exam official Provisional Answer Key Paper-1 & Paper -2

GPSC Class 1-2 Prelim Exam official Provisional Answer Key Paper-1 & Paper -2

Provisional Key (Prelim) - 10/2019-20 

Paper-1 (CSP-1)

Provisional Key (Prelim) 10/2019-20 Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class-1 & Class-2 & Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2 Class-1 and Class-2

GPSC Answer Key 2019 Gujarat Administrative Services and Civil Services Class 1 and 2 Exam Answer Key Pdf and Question Paper Solution 2019

GPSC GAS GCS Answer Key 2019 : Stay here for GPSC Gujarat Administrative Services and Gujarat Civil Services Class 1 and 2 Exam Answer Key 2019 and Question Paper Solution Pdf download.

 The Gujarat Public Commission is conducting recruitment for filling up 97 vacancies of Gujarat Administrative Service GAS Class-1, Gujarat Civil Services GCS Class-1 & Class-2 and Gujarat Municipal Chief Officer Service Class-2 Class-1 and Class-2 Posts.

 The Prelims exam for this recruitment was held on 13 October 2019. Large number of candidates who have written for this exam searching for Gujarat Administrative Services Answer Key 2019 on official website.

 The Official Answer Key of GPSC Administrative and Civil Services Class 1 and 2 2019 likely to release in Third/Forth Week of October Month. We will update below the GPSC Answer Sheet Pdf download link as soon as the answer key release by Commission.

GPSC Answer Key 2019 : The preliminary written exam of GPSC GAS Class 1 and GCS Class 1 & 2 2019 conducted on 13th October 2019 by Gujarat Public Service Commission. 

Aspirants can download the GPSC Administrative Service Answer Key and Gujarat Civil Services Answer Key 2019 Set A B C & D Wise Pdf online from the gpsc.gujarat.gov.in OR ojas.gujarat.gov.in. 

The Official Answer Key of GPSC GAS GCS Exam 2019 expected to release 8-10 days after completion of exam on the official website. When GPSC Answer Key 2019 declared candidates can download the Gujarat Administrative Exam Answer Key Pdf from direct link given below. So keep visiting to this page for GPSC Civil Services Ans Key 2019 download.

IMPORTANT LINK::::
Tag : Answer key, GPSC
Back To Top